Steve Aoki, Deorro, MAKJ & Max Styler – Shakalaka

Steve Aoki, Deorro, MAKJ & Max Styler - Shakalaka

[Break]
Boom, shakalaka boom boom boom
Tell'em [?] fusion when you walkin' on the room
Boom, shakalaka boom boom boom
Tell'em [?] fusion when you walkin' on the room

[Build]
Boom, b-b-b–
Boom, b-b-b–
Boom, b-b-b–
Boom, b-b-b–
Boom, boom, boom, boom
Boom, boom, boom, boom
B-b-b-b-b-b-b-b–
Boom boo– boo–

[Drop]
Boom
Boom
Boom
Boom, shakalaka
Boom
Boom
Boom
Boom, shakalaka

Boom, shakalaka
Boom, shakalaka boom

[Breakdown]
Boom, shakalaka boom boom boom
Tell'em [?] fusion when you walkin' on the room
Boom, shakalaka boom boom boom
Tell'em [?] fusion when you walkin' on the room

[Build]
Boom, b-b-b–
Boom, b-b-b–
Boom, b-b-b–
Boom, b-b-b–
Boom, boom, boom, boom
Boom, boom, boom, boom
B-b-b-b-b-b-b-b–
Boom boo– boo–

[Drop]
Boom, shakalaka
Boom, shakalaka
Boom, shakalaka

Share ♫